František Hruška
  Malostranská
  25703   Jankov
  tel.: 775 920 650
  prodejna: 735 009 080
 
  Areál bývalého ZD
  Hospodářské a zahradnické potřeby, krmiva, pracovní obuv a oděvy
  www.prostatek.cz

QR code
 Události
 Doporučte nás
  • Podělte se o pozitivní zkušenost z naší spolupráce a doporučte nás Vašim známým a přátelům:

Podmínky soutěží na FB

Všeobecná pravidla k soutěžím na Facebooku

Prostatek.cz, 10. 11. 2020

Pořadatel

František Hruška, Jankovská Lhota 4, Jankov, IČ 70048746

Doba a místo konání soutěže

Soutěž probíhá vždy na webových stránkách www.facebook.com/prostatek.cz Přesná doba trvání soutěže je vždy vymezena pořadatelem v jejím vyhlášení.

Podmínky účasti v soutěži

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 15 let, která je registrována na sociální síti Facebook ( www.facebook.com ), má po celou dobu soutěže aktivní svůj facebookový účet a splní stanovená pravidla soutěže (dále jen "soutěžící"). Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k pořadateli anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé. Soutěže se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito pravidly soutěže. Podmínkou účasti v soutěžích není zakoupení zboží nebo služeb pořadatele.

Průběh a principy soutěží

Soutěže probíhají na webové stránce www.facebook.com/prostatek.czSoutěžící se zapojí do soutěže o výhru tak, že budou v rámci jednoho soutěžního kola reagovat na soutěžní facebookový příspěvek podle konkrétního soutěžního zadání zveřejněného na počátku soutěžního kola ve facebookovém postu pořadatele. Podstatou soutěží je přitom zpravidla zasílání správných odpovědí na soutěžní dotazy, případně originálních odpovědí dle zadání pořadatele či spojení obojího. Z originálních odpovědí odborná porota ve složení ze zaměstnanců pořadatele vybírá vítězný příspěvek; v případě soutěží o správnou odpověď vítězí taková odpověď, která je k příslušnému facebooková postu připojena v pořadí, které určí Pořadatel. Přesnou mechaniku každé jednotlivé soutěže Pořadatel popíše ve facebookovém postu vždy při vyhlášení každé jednotlivé soutěže.

Oznámení a předání výher

Pro oznámení výher jednotlivým výhercům jsou vždy užity kontaktní údaje zpřístupněny účastníky na jejich facebookovém profilu. Výherci jsou zároveň zveřejněni na webové stránce www.facebook.com/prostatek.cz u příslušného soutěžního postu. Výhry si výherci vyzvedávají v prodejně pořadatele (areál bývalého zemědělského družstva, Jankov) na základě předchozí dohody. Nereaguje-li výherce na zaslanou zprávu o výhře do pěti dnů od jejího sdělení Pořadatelem, jeho výhra bez náhrady propadne pořadateli. Výherce nemá nárok na jinou výhru od pořadatele než uvedenou výše, či na jiné protiplnění.

Pravidla soutěžních příspěvků

Ze soutěže jsou zásadně vyloučené jakékoli příspěvky, které jsou dle výlučného posouzení Pořadatele protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní či jakkoliv neodpovědné jednání účastníků či jiných osob. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit Soutěžícího, jehož chování či facebookový profil odporuje pravidlům sociální sítě Facebook. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a vydání případné výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti Facebook. Pořadatel upozorňuje soutěžící, aby při zveřejňování svých příspěvků neporušovali zákony, neriskovali případné právního postihy a chovali se zodpovědně, slušně a zdvořile. Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže účastníky s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvod takového rozhodnutí. To platí i o příspěvcích technicky pro soutěž nepoužitelný.

Autorská a jiná práva

Soutěžící souhlasí s tím a uděluje bezplatné licence pořadatele bez časového, teritoriálního a množstevního omezení k tomu, že jím vložený příspěvek včetně jména autora bude zveřejněn na internetu v souvislosti se soutěží. Soutěžící též bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může na internetu šířit mimo vůli Pořadatele a za takové šíření doposud Pořadatel neodpovídá. Soutěžící vždy ručí za to, že je výhradním autorem jím vloženého příspěvku nebo že má od autora a všech osob podílejících se na vytvoření díla souhlas s jeho užitím za podmínek a v rozsahu zde uvedeném a že je zejména oprávněn k udělení tohoto souhlasu Pořadateli. V případě další potřeby užití takového díla Pořadatelem nad rámec výše uvedený Soutěžící souhlasí s tím, že v návaznosti na vznesený požadavek Pořadatele písemně potvrdí právo užití předmětného autorského díla Pořadatelem, pokud s takovým užitím bude souhlasit. Za toto užití Soutěžícímu nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje Soutěžícího v rozsahu jméno, příjmení, profilová fotografie, u výherce poté emailová adresa a telefonní číslo budou zpracovány Pořadatelem, a to pro účely účasti Soutěžícího v soutěži a předání výhry výhercům soutěže. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání soutěže, respektive v případě výherce, do předání výhry výhercům. Data budou vymazána do 2 měsíců od ukončení soutěže.

Další důležité podmínky soutěže

Pořadatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů uvedených soutěžícím v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel Soutěžícím je Pořadatel oprávněn neumožnit Soutěžícímu účast v soutěži, případně jej ze soutěže vyloučit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí Pořadatele o takovém opatření je konečné. Soutěžící nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči Soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhry nejsou právně vymahatelné. Pořadatel soutěže neodpovídá za funkčnost aplikace Facebook či doručení zpráv. O jakýchkoliv reklamacích či námitkyách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních facebookových stránkách, kde budou k dispozici platná a úplná pravidla. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Pořadateli soutěže, a nikoliv elektronické sociální síti Facebook. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány Pořadateli, nikoliv Facebooku.